Manageyourmedia

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop/verkoop c.q. huur/verhuur, het verrichten van werkzaamheden en dienstverlening van Manageyourmedia BV.
 2. De opdrachtgever c.q. koper/huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “Afnemer”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden en in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als toestemming met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: AANBIEDING

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Manageyourmedia zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Afnemer aanvaard, heeft Manageyourmedia het recht het aanbod binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Indien geen termijn van aanvaarding is vermeld bij een aanbieding c.q. offerte van Manageyourmedia, dan mag Manageyourmedia zonder mededeling te hoeven doen de aanbieding als vervallen beschouwen indien de Afnemer niet binnen 60 dagen na de datum van aanbieding heeft gereageerd.
 3. Bij niet aanvaarding van een bieding c.q. offerte door de Afnemer is Manageyourmedia gerechtigd de kosten die gemoeid zijn geweest met het tot stand brengen van de aanbieding aan degene op wiens verzoek de aanbieding is uitgebracht in rekening te brengen indien Manageyourmedia dit voor het uitbrengen van de aanbieding bedongen heeft.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, materialen e.d. die door Manageyourmedia zijn vervaardigd of beschikbaar gesteld blijven eigendom van Manageyourmedia. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld. Evenmin mogen zij gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.
 5. Indien geen opdracht wordt verleend, overeenkomst tot stand komt dan wel de Afnemer een aanbieding of offerte niet (tijdig) aanvaardt dienen deze bescheiden c.q. materialen binnen zeven dagen na een daartoe gedaan verzoek franco aan Manageyourmedia te worden geretourneerd. Voor elke dag dat voornoemde stukken of materialen te laat aan Manageyourmedia worden geretourneerd is de Afnemer een gefixeerde schadevergoeding van € 500,- verschuldigd, onverminderd het recht van Manageyourmedia om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 6. Getoonde en/of verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, opgaven van prestaties en promotiemateriaal, alsmede andere door Manageyourmedia verstrekte gegevens of materialen gelden slechts ter aanduiding en binden Manageyourmedia
 7. Tevens geldt voor alle door Manageyourmedia aangeboden informatie en/of materialen dat geringe afwijkingen van de gegeven voorbeelden uitdrukkelijk zijn voorbehouden. Voornoemde afwijkingen ontslaan de Afnemer nimmer van zijn verplichtingen.
 8. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisa­ties wijzi­ging wordt gebracht in prijzen, rechten van muziekorganisaties, lonen, arbeidsvoor­waarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is Manageyourmedia gerech­tigd deze verhogingen aan de Afnemer door te bere­kenen. Stijging van het prijsindexcijfer van het CBS of van de consumptieprijsindex van de FOD Economie kunnen eveneens worden doorberekend. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Manageyourmedia worden uitgegeven en in werking treden, dan is Manageyourmedia gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Manageyourmedia bindend.
 2. Mondelinge afspraken binden Manageyourmedia eerst nadat deze schriftelijk door Manageyourmedia zijn bevestigd, dan wel zodra Manageyourmedia met instemming van de Afnemer een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Manageyourmedia kan niet gebonden worden door handelingen van en/of mondelinge afspraken met personen die Manageyourmedia onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken zijdens Manageyourmedia alsnog schriftelijk bevestigd worden.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Manageyourmedia bindend.
 5. De Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manageyourmedia.

ARTIKEL 4:LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamhe­den moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men.
 2. Indien Manageyourmedia zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzon­derlijke transactie beschouwd en kan door Manageyourmedia per transactie worden gefactureerd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Afnemer op het moment van levering.
 5. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Manageyourmedia te bepalen wijze en voor diens rekening en risico. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Afnemer te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Afnemer, behoudt Manageyourmedia zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan. Manageyourmedia stelt de Afnemer schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de Afnemer Manageyourmedia in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 7. Indien de Afnemer ook na verloop van de door Manageyourmedia gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de Afnemer door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Manageyourmedia het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden ten laste van de Afnemer.
 8. Het voorafgaande laat de verplichting van de Afnemer de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 9. Manageyourmedia is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Afnemer – vooruitbeta­ling of zekerheid van de Afnemer te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Manageyourmedia kan niet eerder verplicht worden om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Manageyourmedia niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Manageyourmedia gerech­tigd de daar­uit voortvloeiende kosten aan de Afnemer in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Manageyourmedia niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Manageyourmedia het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Manageyourmedia heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Manageyourmedia verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door Manageyourmedia in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de Afnemer komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, is de Afnemer op het moment dat voortgang of uitvoering van de overeenkomst door factoren gelegen in de risicosfeer van de Afnemer is vertraagd , niettemin verplicht de overeengekomen periodiek verschuldigde vergoeding(en) te gaan voldoen.

ARTIKEL 6 INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist of hiervoor nuttig is, heeft Manageyourmedia het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten of onderdelen uit te besteden.

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER

 1. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat:
 2. Manageyourmedia op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 3. Manageyourmedia binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Manageyourmedia zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 4. op de locatie van de Afnemer, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Manageyourmedia en/of door Manageyourmedia ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Manageyourmedia en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
 5. de voor de werkzaamheden benodigde gegevens en, indien van toepassing, goedkeuringen/ vergunningen/ toestemmingen van derden.
 6. correcte tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen
 7. De Afnemer draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Afnemer vrijwaart Manageyourmedia voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 8. Gedurende de gehele duur van de Overeenkomst draagt de Afnemer de zorg / neemt de Afnemer de verbintenis op zich dat de hardware wordt geplaatst en gebruikt overeenkomstig het advies van Manageyourmedia, en wel zodanig dat schade en risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Het niet voldoen aan deze verplichting leidt ertoe dat de Afnemer slechts tegen volledige vergoeding van kosten een beroep kan doen op de service van Manageyourmedia .
 9. Indien de Afnemer niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Manageyourmedia gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Afnemer wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan.
 10. De kosten in verband met opgelopen vertragingen voor risico van de Afnemer, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden alsmede alle schade die Manageyourmedia hierdoor lijdt zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Manageyourmedia bovendien voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.

ARTIKEL 8: INSTALLATIE, SERVICE

 1. Manageyourmedia draagt zorg voor de installatie en configuratie van de aan de Afnemer op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst geleverde apparatuur. Deze werkzaamheden worden afgesloten met een check of alles naar behoren functioneert. Ingeval voornoemde check door of vanwege de Afnemer niet aansluitend aan de werkzaamheden kan plaatsvinden, wordt de installatie en configuratie geacht op de juiste wijze en conform de overeenkomst te hebben plaatsgevonden. De Afnemer draagt zorg voor een voldoende accurate en juiste beschrijving van de ruimten waarin de content zal worden gebruikt, zonodig met ( bouw) tekeningen van de binnen de organisatie aanwezige bouwkundige elektrische, internet- en overige voorzieningen en alle van belang zijnde leidingen, lozingen en andere technische specificaties welke Manageyourmedia nodig heeft voor installeren van instore media.
 2. Op basis van de door de Afnemer vooraf te verstrekken ICT-informatie kan Manageyourmedia nadere systeemeisen of systeemonderzoek verlangen voordat installatie cq implementatie wordt verricht.
 3. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal Manageyourmedia de bij deze overeenkomst meegeleverde hardware en software onderhouden conform de bepalingen van de tussen partijen aangegane serviceovereenkomst die partijen hierover hebben gemaakt.
 4. Manageyourmedia verplicht zich vooraf zo goed als mogelijk de Afnemer over de systeemeisen te informeren, de Afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de werking van ICT afhankelijk of ICT gerelateerde bedrijfsprocessen tijdens installatie, implementatie en servicewerkzaamheden en draagt zorg voor afdoende opvangmaatregelen en/of verzekeringen tegen calamiteiten
 5. Voor zover sprake is van levering van software welke binnen of op de platformen de ICT-structuur van de Afnemer, al dan niet geïntegreerd meedraait, draagt de Afnemer zorg voor afdoende voorafgaande maatregelen die een ongestoorde en ICT-veilige werking van zowel de Manageyourmedia applicaties en hardware als de eigen applicaties en hardware garanderen.
 6. De Afnemer zal vooraf voldoende gespecificeerde informatie over de eigen ICT-omgeving verstrekken om de implementatie en installatie te kunnen laten plaatsvinden; de Afnemer dient bij de installatie namens haar bevoegde personen de ondersteuning te laten verrichten en toezicht te houden op de door Manageyourmedia nodig geachte werkzaamheden.
 7. De Afnemer dient in te staan voor integriteit en veiligheid van de eigen ICT-omgeving. Hetzelfde geldt onverkort indien onverhoopt tijdens service en onderhoud, al dan niet op grond van een tussen partijen bestaande serviceovereenkomst (SLA) personen namens Manageyourmedia voor het verrichten van service en onderhoud toegang moeten krijgen tot de ICT bij de Afnemer.
 8. De Afnemer is in het bijzonder verantwoordelijk voor:
 9. het maken van back-up van het eigen systeem voordat installatie, service en/of ander onderhoud wordt verricht alsmede het beheer van die back-up.
 10. ongestoorde internetverbindingen.
 11. ongestoorde netwerkverbindingen indien die nodig zijn voor de aflevering van de afgesproken content aan filialen.
 12. voldoende (breedband) capaciteit op de verbindingen.
 13. De in het kader van de overeenkomst door Manageyourmedia verrichte werkzaamheden zullen tegen de prijs op de module sheet genoemd worden verricht, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 14. Gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen worden bij de Afnemer in rekening gebracht op basis van het alsdan heersende prijspeil.

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De Afnemer is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de Afnemer zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta­teert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Manageyourmedia te worden gebracht, dan wel dient de Afnemer Manageyourmedia binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging hiervan aan Manageyourmedia .
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken aan Manageyourmedia te worden gemeld.Ten aanzien van verrichte installatie- en/of service werkzaamheden geldt het werk als opgeleverd indien niet onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden en de check of alles naar behoren functioneert, door de Afnemer tot afkeuring van het werk wordt overgegaan. Ondertekening van de werkbon geldt als goedkeuring van het werk. Hetzelfde geldt indien de installatie gedurende 24 uur na beëindiging van de werkzaamheden ongestoord heeft gefunctioneerd.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Manageyourmedia kenbaar gemaakt zijn, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Reclames c.q. afkeuring van verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.
 5. Ingeval van terechte reclames zal door Manageyourmedia worden gezorgd voor reparatie c.q. vervangende apparatuur, zulks ter keuze van Manageyourmedia .
 6. Retourzendingen worden door Manageyourmedia alleen geaccepteerd indien daarvoor of door Manageyourmedia om is verzocht. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeen wordt gekomen blijven in dat geval de verplichtingen van de Afnemer onverkort van kracht.

ARTIKEL 10: MULTIMEDIA, RECHTEN OP MULTIMEDIA

 1. Op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst (“het abonnement”) verkrijgt de Afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de geleverde multimediaprogramma’s alsmede exclusief voor de Afnemer geproduceerde reclameboodschappen en/of data te ontvangen middels de door Manageyourmedia geleverde hardware en software.
 2. Het abonnement is inclusief de rechten voor de (muziek)organisaties voor het opstralen.
 3. De Afnemer dient zelf zorg te dragen voor het tot stand brengen van overeenkomsten met de door overheid aangestelde organisaties ( thans VIDEMA, BUMA, SENA, SABAM en de beheersvennootschappen inzake de billijke vergoeding) op het gebied van muziek- en overige rechten ten behoeve van het wettelijk toegestaan ten gehore brengen van muziek, vertonen van videobeelden etc. in de bedrijfsruimten van de Afnemer.
 4. De Afnemer staat ervoor in dat met de in vorige lid van dit artikel genoemde organisaties overeenkomsten zijn – dan wel zullen worden aangegaan ter zake het ten gehore brengen van muziek, het vertonen van videobeelden etc.. De Afnemer vrijwaart Manageyourmedia voor aanspraken van derden ter zake inbreuk op muziek- en overige rechten. Op 1e verzoek van Manageyourmedia toont de Afnemer aan dat aan alle daarvoor bestaande voorschriften volledig worden nageleefd.
 5. De Afnemer zal de door Manageyourmedia geleverde content uitsluitend gebruiken binnen het kader van de overeenkomst voor het vertonen c.q. afspelen, waarnemen in warenhuizen, horecabedrijven, fabrieken, ateliers, kantoren en soortgelijke ruimten en zal afzien van iedere andere vorm van openbaar gebruik van de geleverde instore media content.
 6. Het is de Afnemer niet toegestaan met behulp van het muziek- c.q. videoclipbestand en/of de daarop vastgelegde muziek c.q. videoclips van een bepaalde artiest of groep met een meer dan gemiddelde frequentie af te (laten) spelen c.q. te (laten) vertonen. Speciale avonden (of andere dagdelen) of gedeelten daarvan gewijd aan een bepaalde artiest of groep zijn niet toegestaan. De door Manageyourmedia geleverde apparatuur mag niet als jukebox worden gebruikt door de Afnemer of derden.
 7. De Afnemer garandeert dat hij de geleverde bestanden niet zal verkopen, verhuren, vervreemden, verder verspreiden, voor andere dan de overeengekomen doeleinden zal gebruiken, ter beschikking van anderen zal stellen of geheel of gedeeltelijk zal verveelvoudigen.
 8. De Afnemer is aan Manageyourmedia een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.500,00 per bestand c.q. per videoclip verschuldigd voor iedere keer dat de Afnemer in strijd met het bepaalde in de leden 3 tot en met 8 van dit artikel handelt.
 9. Schending van de in dit artikel opgenomen verplichtingen wordt tussen partijen als bewijs aangenomen, indien de Afnemer voor gebeurtenissen dienaangaande is geverbaliseerd of deze zijn geconstateerd door daartoe aangewezen derden namens de controlerende instanties, behoudens door de Afnemer te leveren tegenbewijs. Toepasselijkheid van Artikel 6: 92 lid 2 Boek BW wordt uitgesloten

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE / REPARATIE

 1. Manageyourmedia kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Manageyourmedia, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. Voorzover de Afnemer oordeelt dat handelen of nalaten van Manageyourmedia enig, al dan niet voorzien, risico met zich brengt of kan brengen, dient de Afnemer zelfstandig voor toereikende verzekering zorg te dragen.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Manageyourmedia – uit welken hoofde ook – beperkt tot ten hoogste het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Manageyourmedia nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, Indien en voor zover de schade gedekt wordt door een door Manageyourmedia gesloten verzekering.
 4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Manageyourmedia tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de Afnemer met de schade bekend is geworden,of bekend had kunnen zijn.
 5. Garantie: voorzover sprake is van fabrieks- en leveranciersgarantie zal Manageyourmedia op gelijke voorwaarden de garantie aan de Afnemer verlenen. Bijzondere of afwijkende of speciale garantie- afspraken dienen separaat te worden overeengekomen.
 6. De Afnemer dient zelf van de fabrieksgarantieregeling, die bij de aflevering van de producten zal worden gevoegd kennis te nemen en de instructies op te volgen.
 7. Voorzover het beroep op fabrieksgarantie aan de orde is staat het Manageyourmedia vrij om voor haarzelf in bedrijfseconomische zin zo gunstig mogelijke oplossing te kiezen, ook al voldoet deze niet volledig aan de wensen van de Afnemer. In het laatste geval kan de Afnemer ervoor kiezen de rechten jegens fabrikant op de garantie overgedragen te krijgen van Manageyourmedia als de garantievoorwaarden zich daartegen niet verzetten.
 8. De Afnemer verliest garantie en schadevergoedingsrechten jegens Manageyourmedia, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Manageyourmedia tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
 9. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig/onoordeelkundig en/of met instructies en/of adviezen van Manageyourmedia strijdig gebruik en/of ondeskundig/onoordeelkundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de Afnemer;
 10. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Afnemer aan Manageyourmedia zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 11. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Afnemer aan Manageyourmedia, onder andere – doch niet uitsluitend – bij de montage van geleverde zaken;
 12. voormelde schade is ontstaan doordat de Afnemer zelf of een derde in opdracht van de Afnemer reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins aanpassingen in de installatie en/of configuratie heeft gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manageyourmedia;
 13. voormelde schade is ontstaan wegens overige omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de Afnemer dienen te komen waaronder – doch niet uitsluitend – schade als gevolg van brand, diefstal en/of stormschade die zich voordoet aan de zijde van de Afnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst .
 14. de schade naar aard en omvang volgens verkeersopvatting voor rekening en risico van de Afnemer behoort te blijven en/ of dat risico onder normale voorwaarden tegen normale marktconforme premies voor gelijkwaardige schades verzekerbaar is.
 15. Ingeval het noodzakelijk blijkt de apparatuur voor reparatie aan Manageyourmedia te retourneren, dient de Afnemer er voor zorg te dragen dat de apparatuur zo mogelijk in de originele verpakking, maar in ieder geval deugdelijk verpakt, zal worden verzonden of getransporteerd. De kosten en het risico van verzending c.q. transport zijn voor de Afnemer.

Verzending/ bezorging van de apparatuur dient te geschieden aan: Service Center Manageyourmedia , De Wetering 93, 4906 CT te Oosterhout, te bezorgen. Alsdan dient de Afnemer hiervoor van tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer  +31 (0)30 80 07 946.

Bij de ter reparatie aangeboden apparatuur dient de Afnemer een korte en duidelijke omschrijving van de klachten te voegen alsmede een kopie van de bij de apparatuur behorende factuur of aankoopnota.

Bij Manageyourmedia ter reparatie aangeboden apparatuur zal binnen 4 weken na ontvangst aan de Afnemer worden geretourneerd, tenzij tijdens de reparatiewerkzaamheden blijkt dat de aard van de schade c.q. het gebrek zodanig is dat een langere termijn benodigd zal zijn. Alsdan zal Manageyourmedia de Afnemer hiervan op de hoogte stellen en met de Afnemer in overleg treden over de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van vervangende apparatuur voor de verdere duur van de reparatieperiode. Of hieraan kosten verbonden zijn is afhankelijk van de door de Afnemer in de modulesheet overeengekomen SLA.

 1. voor zover de Afnemer gelijkwaardige vervangende apparatuur heeft ontvangen, is Manageyourmedia niet gehouden na reparatie de oorspronkelijke apparatuur terug te geven of plaatsen indien dit, al dan niet uit oogpunt bedrijfseconomische omstandigheden,voor haar bezwaarlijk is. Indien de Afnemer op teruggave staat, zijn de daaraan verbonden kosten voor de Afnemer.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn fataal.
 2. Van betaling is sprake op het moment van ontvangst, hetzij contant bij ondertekening van de kwitantie, hetzij door het moment van crediteren van het verschuldigde geldbedrag op de door Manageyourmedia gehanteerde bankrekeningen.
 3. De (bank)administratie van Manageyourmedia geldt als volkomen bewijs van verrichte betalingen tussen partijen, behoudens door de Afnemer te leveren tegenbewijs,
 4. Betaling zal worden verricht zonder enig beroep op korting en/of compensatie.
 5. De toerekening van betaling van de schuld geschiedt volgens de door de Afnemer gegeven betalingskenmerken, of ingeval van incasso de door Manageyourmedia genoemde betalingskenmerken, en in andere gevallen volgens de wettelijke regeling.
 6. Manageyourmedia is gehouden bij betaling via automatische incasso minimaal 14 dagen voor de eerste incasso een pre-notificatie te sturen om Afnemer te informeren over de incasso van de overeengekomen (abonnement)bedragen. Afhankelijk van de ingangsdatum of wijzigingsdatum van de overeenkomst is dit niet in alle gevallen mogelijk. In die gevallen mag van deze termijn worden afgeweken indien er overeenstemming is tussen Afnemer en Manageyourmedia.
 7. Indien de afschrijving van de overeengekomen (abonnement)bedragen, om welke reden dan ook, niet kan plaatsvinden zal Manageyourmedia deze alsnog, binnen 14 dagen, nogmaals aanbieden om te incasseren. Hiervoor zal vooraf geen pre-notificatie worden verzonden.
 8. Indien een factuur na het verstrijken van de termijn niet volledig is betaald:
 9. zal de Afnemer aan Manageyourmedia een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van de wettelijke handelsrente per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt. De rente loopt met ingang van de dag waarop de tekortkoming aanvangt tot en met de dag waarop zij eindigt. Voor de berekening van de rente wordt het achterstallig bedrag telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die periode verschuldigde rente;
 10. zal de Afnemer, na daartoe door Manageyourmedia te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som, van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 250,00.

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Manageyourmedia is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Manageyourmedia voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Manageyourmedia verschuldigde, komt aan de Afnemer ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Ingeval door de Afnemer een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, in het kader van de overeenkomst, waardoor de Afnemer niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis te brengen van derden.
 5. Bij het einde van de overeenkomst, zal de Afnemer de aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, zoals merken, namen, tekeningen en modellen welke door de eigenaren aan Manageyourmedia in licentie zijn gegeven voor gebruik in de Instore Media volledig verwijderen en verwijderd houden op verbeurte van een boete van 100.000 euro.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Manageyourmedia behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen wordt de door Manageyourmedia geleverde software) voor tot op het tijdstip waarop de Afnemer aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Manageyourmedia volledig heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, de vergoeding voor de installatiewerkzaamheden, de vergoedingen voor het muziekabonnement voor de gehele duur van de Overeenkomst, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden aan de geleverde zaken verricht, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Afnemer.
 2. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 14.1 niet is ingetreden, mist de Afnemer de bevoegdheid om onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die zaken geheel of gedeeltelijk aan één of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die er toe verplicht de feitelijke macht over de gekochte goederen geheel of gedeelte aan een derde uit handen te geven.
 3. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Manageyourmedia eventuele vorderingen die ontstaan zijn of zullen ontstaan door vervreemding van door Manageyourmedia aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken aan derden, aan Manageyourmedia te cederen of – naar keuze van Manageyourmedia – te verpanden.
 4. Ingeval Manageyourmedia een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van Manageyourmedia vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 5. De Afnemer is verplicht Manageyourmedia terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Manageyourmedia krach­tens de met de Afnemer gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van Manageyourmedia, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Manageyourmedia, is Manageyourmedia gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Afnemer gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Afnemer gehouden aan diens verplichtingen jegens Manageyourmedia tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of apparatuur, storingen in de levering van energie en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Manageyourmedia, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Manageyourmedia ontstaan,.

ARTIKEL 16: OPSCHORTING, ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

 1. De Afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. Nederlands B.W. c.q. artikel 1184 van het Belgische B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan, waarbij een opzegtermijn van minimaal 2 maanden geldt voor het einde van de dan lopende contractsperiode. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 5. Ingeval de Afnemer de overeenkomst in strijd met deze bepalingen opzegt c.q. annuleert, of door voor zijn rekening komende oorzaak de overeenkomst wordt beëindigd, is hij aan Manageyourmedia een door Manageyourmedia nader te bepalen vergoeding verschuldigd, zoals hierna omschreven. De Afnemer is gehouden alle kosten, schaden alsmede gederfde winst aan Manageyourmedia te vergoeden. Manageyourmedia is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de Afnemer in rekening te brengen.
 6. De Afnemer is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering, opzegging of ontbinding en vrijwaart Manageyourmedia ter zake.
 7. Door de Afnemer reeds betaalde bedragen, zoals bijvoorbeeld reeds geïncasseerde abonnementsgelden, worden niet gerestitueerd.
 8. Onverlet het recht van Manageyourmedia de overeenkomst te ontbinden ingeval er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen aan de zijde van de Afnemer, heeft Manageyourmedia het recht zonder ingebrekestelling door een eenvoudige schriftelijke mededeling de overeenkomst op te schorten respectievelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of teruggave van de geleverde zaken te verlangen, zulks zonder dat Manageyourmedia tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het haar verder in rechte toekomende (waaronder haar recht volledige schadevergoeding te verlangen) indien de Afnemer:
  1. te maken krijgt met (een aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, onder toepassing valt van de Wet op de continuïteit van ondernemingen, bij executoriale beslaglegging dan wel indien de Afnemer anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of de onderneming van de Afnemer wordt beëindigd ;
  2. meer dan 2 maanden in gebreke is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.
 9. Ingeval Manageyourmedia de overeenkomst ontbindt wegens wanbetaling zoals bedoeld in lid 8 sub b van dit artikel zijn de overeengekomen (termijn)bedragen die de Afnemer normaliter over de resterende looptijd van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, alsdan ineens en per direct opeisbaar.
 10. Tenzij termijnen of de nakoming van een verplichting als fataal zijn benoemd, komt een partij slechts een bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst(en) toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting op grond van deze overeenkomst(en).
 11. Bij het einde der overeenkomst is de Afnemer gehouden de door Manageyourmedia geleverde content onverwijld terug te geven, en het verder gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden.

ARTIKEL 17: AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN

 1. Het navolgende deel van algemene voorwaarden is voorts van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement tussen Manageyourmedia en de Afnemer, die in dit onderdeel tevens als huurder kan worden aangeduid. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing naast de voorgaande algemene voorwaarden, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Alsdan geldt de specifieke bepaling zoals opgenomen dit artikel.
 2. De huur vangt aan op de dag waarop de zaken het terrein van Manageyourmedia verlaten en de huur eindigt op de dag dat de gehuurde zaken op het terrein van Manageyourmedia terugkeren, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De gehuurde zaken zullen hierna worden aangeduid als ‘ het gehuurde’. Overige specifieke afspraken met betrekking tot het gehuurde, waaronder de huurprijs e.d. worden vermeld in de huurovereenkomst.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, is de huurovereenkomst alsmede de looptijd van deze huurovereenkomst gekoppeld en ondergeschikt aan de tussen partijen aangegane overeenkomst inzake de levering van instore media aan de Afnemer. De huurovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege op het moment dat overeenkomst inzake de levering van instore media eindigt.
 4. Manageyourmedia is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die door de Afnemer moet worden voldaan bij het in ontvangst nemen van het gehuurde.
 5. De Afnemer dient het gehuurde direct na ontvangst op eventuele gebreken, fouten en/of onvolkomenheden te controleren. Eventuele gebreken, fouten en/of onvolkomenheden dient de Afnemer onverwijld aan Manageyourmedia door te geven gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien hiervan binnen 24 uur na ontvangst geen melding wordt gemaakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 6. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of installatie- c.q. demonteerwerkzaamheden buiten de schuld van Manageyourmedia, alsmede reparaties/ vertragingen/storingen die het gevolg zijn van nalatigheid van de Afnemer, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
 7. De Afnemer is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het gehuurde.
 8. Het is de Afnemer niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Manageyourmedia.
 9. Defecten aan het gehuurde alsmede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Manageyourmedia te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 10. Herstel van schade mag uitsluitend worden uitgevoerd door Manageyourmedia aangewezen personen, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Manageyourmedia een derde wordt ingeschakeld.
 11. Manageyourmedia is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat Manageyourmedia of diens gemachtigde altijd tijdens bedrijfuren toegang tot het gehuurde wordt verleend. Manageyourmedia zal bij het uitoefenen van dit recht rekening houden met gerechtvaardigde belangen van huurder.
 12. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, zal het gehuurde door Manageyourmedia bij de Afnemer worden bezorgd inclusief installatie van het gehuurde. Na afloop van de huurperiode zal Manageyourmedia het gehuurde demonteren en terugnemen. De Afnemer is gehouden het gehuurde alsdan in dezelfde staat op te leveren als waarin het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst door Manageyourmedia werd aangeleverd.
 13. Indien de Afnemer om welke reden dan ook het gehuurde niet retourneert aan Manageyourmedia, is de Afnemer verplicht, naast de eventueel gederfde winst, aan Manageyourmedia een gefixeerde schadevergoeding te betalen gelijk aan ten minste de nieuwwaarde van het gehuurde op dat moment. Zo het gehuurde uit productie is genomen en of de nieuwwaarde door andere oorzaken niet kan worden bepaald, geldt als nieuwwaarde de dan geldende koopprijs voor vervanging door gelijkwaardige apparatuur.
 14. Voor iedere vertraging in de teruggave c.q. ter beschikking stelling van het gehuurde door de Afnemer aan Manageyourmedia na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de Afnemer een in redelijkheid door Manageyourmedia te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Manageyourmedia op volledige schadevergoeding. Een en ander onverminderd het recht van Manageyourmedia over de periode van vertraging als vergoeding het equivalent van de overeengekomen huurprijs te vorderen.
 15. De Afnemer heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. reparatie, herstel e.d., die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het gehuurde door de Afnemer is ontvangen, komen voor rekening van de Afnemer.
 16. Tijdens de huurperiode is de Afnemer verplicht het gehuurde te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden die buiten de schuld van de Afnemer tot schade kunnen leiden. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de Afnemer.
 17. Manageyourmedia is noch tegenover de Afnemer noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de Afnemer zelf, zijn personeel, dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Manageyourmedia, diens directie en/of diens leidinggevend personeel.
 18. De Afnemer vrijwaart Manageyourmedia tegen aanspra­ken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) het gehuurde.
 19. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Manageyourmedia. Het is de Afnemer niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de Afnemer mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren of de huur over te dragen, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruik af te staan. Het gehuurde dient in de bedrijfsruimte van de Afnemer aanwezig te zijn, en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet elders worden geplaatst.
 20. In geval van beslaglegging op het gehuurde, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de Afnemer dit onverwijld aan Manageyourmedia te melden. Voorts dient de Afnemer de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde zaken eigendom is van Manageyourmedia.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan deze voorwaarden voldoen. Als jij vragen hebt over deze algemene voorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via:

Manageyourmedia BV
Rijksweg 79-11, 1411 GE te Naarden
+31 (0)30 80 07 946

connect@manageyourmedia.eu

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-06-2023
Top
menu